Gümrükleme çeşitleri ya da rejimleri profesyonellerce yürütülmesi gereken sekiz farklı tipi içerir. Bu sekiz farklı çeşit ise üç ana başlıkta toplanabilir. Bu başlıklar; serbest dolaşıma giriş rejimi, özel rejimler ve ihracat rejimidir.

Gümrükleme çeşitleri arasında sayılan sekiz farklı rejime gelirsek, her birinin tercih süreci son derece önemlidir. Yanlış bir gümrükleme rejimi çeşidinin seçimi, sizi cezai yaptırımlarla karşı karşıya bırakabilir. Gümrükleme rejimi çeşitleri ise şu şekilde ifade edilebilir;

·         Serbest Dolaşıma Giriş

Ülkeye giriş yapılan mallara yönelik ticaret politikasının önlemlerinin uygulanması ve ithalat için öngörülen işlemlerin tamamlanmasıyla vergilerin tahsilini içeren rejim türüdür. Halk arasında ithalat rejimi olarak da bilinir.

·         Transit

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine dâhil edilmemiş malların, gümrük gözetiminde bir noktadan diğerine taşınması işlemidir. Bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğü taşınması olarak da ifade edilebilir.

·         Gümrük Antrepo

Gümrük gözetiminde bulunan malların, ihraç deposuna konulduğu özel ve genel antrepolardır. Özel antrepolar; C, D ve E, genel antrepolar ise A, B ve F tiplerine sahiptir.

·         Dâhilde İşleme

İthal edilememiş malların vergilerini teminata bağlayarak, serbest dolaşıma girmesi ve daha fazla işlem görerek elde edilen ürünlerin ihraç edilmesi işlemlerine verilen isimdir. Bu işlemlerde ihracat gerçekleştiğinde vergiler ya da teminat geri verilir.

·         Gümrük Kontrolü Altında İşleme

İthal edilmiş olan malların, vergi ve önleme politikalarına tabi tutulmaksızın; niteliğini ve durumunu değiştirecek süreçlere tabi tutulması ve bu ürünlerin tabi oldukları gümrük vergileriyle serbest dolaşıma girmeleri işlemlerine verilen isimdir.

·         Geçici İthalat

İthal edilmemiş olan malların, ithalat vergilerin kısmen ya da tamamen muaf olarak, ülke içerisinde kullanılmasına verilen isimdir. Bu kullanım sırasında yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramadan ihracına olanak tanınır.

·         Hariçte İşleme

Serbest dolaşımda olan malların, işleme faaliyetlerine tabi tutulması amacıyla gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi ve bu malların ithalat vergilerinden kısmen ya da tamamen muafiyetiyle birlikte serbest dolaşımına girişini içeren rejimdir.

·         İhracat

Serbest dolaşımda bulunan malların ihracat amacıyla, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılmasına ilişkin hükümlerin uygulandığı çeşittir. Bu rejimde, ikili ve uluslararası anlaşmalara uyulduğu takdirde her türlü mal ihraç edilebilir.

0%